مهارت های زندگی

 
 

                   

گفتم: غیر از تو کسی رو ندارم.گفتی: نحن اقرب الیه من حبل الورید ما از رگ گردن به انسان نزدیک‌تریم (ق/16)

 

 
 
 
 
شما اینجا هستید: خانه مهارت ها مهارت در ارتباط با خود "زور بازو" یا "شاهین ترازو"!؟
 
 

"زور بازو" یا "شاهین ترازو"!؟

ایمیل پرینت

 

«زورِ بازو» یا «شاهین ترازو» ؟!

نه «گُذرِ زمین سَرِ ایستایی» دارد و نه «گُذارِ زمان سیرِ قهقرایی»!

آن «بی تاب، راه می پوید» و این «باشتاب، گاه می جوید».

جوانان،«پیر» می شوند و پیران،«زمینگیر».

ما نه «گاهِ گزیر» داریم و نه «راهِ گریز».

امّا می توانیم «پیوسته» و «ناگُسسته»،

در «درونِ جان» و «دونِ جانان»،

بهاری بیابیم بر «بسترِ دل» ،نه بر «خاکسترِ گِل».

بر آن بستر گُلی «اندیشه بار» و «همیشه بهار» بپروریم.

ما فرصتِ «یک بار زیستن» و «هزاران بار گریستن» داریم.

بیاییم با «نگریستنی بِخردانه»، «زیستنی جاودانه» را تجربه کنیم.

بکوشیم نامِ ما نه تنها در «تدارُکِ سنگِ گور»،

که بر «تارَکِ فرهنگ هور» جاودانه بماند.

ما نیامده ایم تا در این «سیّاره فانی»،«لقمه نانی» به کف آریم ،

«نامی برگزینیم» و بر اریکه «فَرنامی بنشینیم».

معیارِ حق و باطل «شاهینِ ترازو» است،نه «زورِ بازو»!

نام و یادِ ما باید «بمانَد» و همواره حقیقت را «بنمایاند»،

امّا نه بر روی «سنگِ خارا»،که بر «فرهنگِ مانا»!

شفیعی مطهر

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

 
 
 
 

پیشنهادات  شما

نام
Please let us know your name.
پست الکترونیک
Please let us know your email address.
پیشنهاد
Please let us know your message.

معرفی  مشاورین